Friday, 13 March 2009

Ringte Svein Erik Haldorsen. (In Norwegian)http://www.bedriftsoket.no/kundeinfo/ingenioer-svein-erik-haldorsen_983178685/

Nå ringte jeg en som heter Svein Erik Haldorsen, og spurte om det var riktig, som han amerikaneren Nick Ewans sa, på e-post, her om dagen, at Svein Haldorsen hadde ringt og advart han mot meg.

Det var en dame som svarte, så spurte jeg om å få prate med Svein Haldorsen.

Og da sa hun 'et ögonblikk', skrives vel kanskje det, på svensk da.

Så fikk jeg prate med karen.

Og han hadde ikke ringt til han Nick Ewans og advart han mot meg, mente han.

Så jeg bare sa beklager at jeg ringte feil Svein Haldorsen.

Så får jeg bare prøve å finne riktig Svein Haldorsen da.

Så får vi se hvordan det går.

Med vennlig hilsen

Erik Ribsskog

PS.

Jeg mener jeg allerede har lest om en annen Svein Haldorsen, som gikk gjennom isen, på snøscooter, i Finnmark sikkert da.

Og da hadde visst lokalavisa tulla med de etterlatte.

Og skrevet feilaktig at han ikke hadde lov å kjøre over isen, og tatt med bilde selv om kona ikke ville at de skulle trykke det.

Så ble de frikjent av PFU likevel, selv om de var kanskje med vilje unøyaktige da.

Det er mulig.

Kanskje det er han ene Svein Haldorsen, som ikke likte at det fantes en annen Svein Haldorsen, og la opp et plott, for å få han til å gå gjennom isen?

Hva vet jeg.

Hvem vet.

Men men.

Men finnes det en tredje Svein Haldorsen er spørsmålet.

Vi får se om det er mulig å finne ut av det etterhvert.

Vi får se.

PS 2.

Her er mer om dette:

PFU-sak 96-024
KLAGER: Evy Haldorsen
ADRESSE: Bursi, 8230 Sulitjelma
TELEFON/TELEFAX:
REDAKSJON: Nordlands Framtid
PUBLISERINGSDATO: 20.01. - 23.01.1996
STOFFOMRÅDE: Ulykke
GENRE: Nyhetsreportasje
SØKERSTIKKORD: Bildebruk / publiseringsavtale / beriktigelse
REGISTRERT: 02.02.96
BEHANDLET I SEKR.: 02.02.96; tilsvarsrunden innledet
BEHANDLES I PFU: 23.04.96
FERDIGBEHANDLET: 23.04.96
BEHANDLINGSTID: 82 dager
KLAGEGRUPPE: Privatperson
PFU-KONKLUSJON: Ikke brudd på god presseskikk
HENVISNING VVPL.:
MERKNADER:
SAMMENDRAG:
Nordlands Framtid hadde lørdag 20. januar 1996 førsteside-oppslag med tittelen "KJØRTE I DØDEN - Kona sto og ventet på fjellet" . Av den kombinerte henvisnings- og bildeteksten framgikk det:
" Scootertrafikken i Sulitjelma krevde torsdag sitt første dødsoffer. Den 41 år gamle Svein Haldorsen kjørte gjennom en råk i Langvannsisen og omkom. Haldorsen var på vei til sin hytte hvor hans kone sto og ventet da den tragiske ulykken inntraff.
Bildet viser råken i Langvannsisen som den 41 år gamle Svein Haldorsen (innfelt) kjørte gjennom. "
Inne i avisen var halvannen nyhetsside viet ulykken, med flere reportasjebilder fra leteaksjonen og under hovedtittelen " Kom aldri fram til kona ". En underartikkel fortalte om " Et samfunn i sorg ", en annen at Salten Kraftsamband var " Pålagt sikring " av traséen over ulykkesvannet, og en tredje at det var " Første dødsulykke " med snøscooter i Sulitjelma.
En fjerde underartikkel hadde tittelen " Kjørte ulovlig " og det het i ingressen:
" Den forulykkede hadde ikke dispensasjon for å kjøre snøscooter fra Sulitjelma og over isen. Dispensasjonen gjaldt fra parkeringsplassen i Kjeldvannskrysset og opp til hans to hytter. "
Og videre i artikkelen:
" Dette går fram av dispensasjonene i Fauske kommune. Men at forulykkede ikke hadde en slik løyve, er mer tilfeldig i den rotete behandlingen av saker i Fauske. Andre søkere har nemlig fått slik dispensasjon, og har rett til å kjøre fra Sulitjelma og over isen. Men det skyldes at Fauske kommune har tolket reglene feil, og Fylkesmannen vil nå sørge for at disse dispensasjonene blir inndratt. "
Avisen tilføyer at det er "verd å merke seg at scooter-trafikken på Langvannsisen har vært svært liten i år", og "en kjent sulisværing" uttaler: "- Jeg tror jeg har sett en scooter på isen i år. Det skyldes dels at isen har vært usikker, men det skyldes også at strenge regler har lagt en demper på aktiviteten".
Tirsdag 23. januar bragte avisen, på personaliasiden, en to-spaltet ramme med vignetten " Nordlands Framtid presiserer " og tittelen " Tvil om dispensasjonen ". I den korte artikkelen, undertegnet "Red.", het det:
" Kjørte ulovlig, skrev Nordlands Framtid lørdag om ulykken i Sulitjelma, der Svein Haldorsen (41) mistet livet. Opplysningen var hentet fra Fauske kommune, der dispensasjoner innvilges. De faktiske forhold er at Haldorsen hadde dispensasjon til å kjøre over isen på tider av sesongen der det anses vanskelig å finne parkeringsplasser ved Kjellvannskrysset. "
Og dessuten:
" I Fauske kommune tolkes dette som om betingelsene ikke var til stede torsdag, men forholdet synes å være gjenstand for tvil og ulik vurdering. Forulykkede kunne ha tolket dette uklare punktet slik at han hadde tillatelse.
Vi har stor forståelse for at denne delen av dekningen fra ulykken i Sulitjelma har vært ekstra belastende for pårørende. Nordlands Framtid beklager måten vi tok opp forholdet på i lørdagsavisen. " KLAGEN:
Klageren er den forulykkedes enke, som påklager to forhold: Avisens bruk av bilde av avdøde mot pårørendes ønske, og påstanden om ulovlig snøscooter-kjøring. Klageren skriver:
"Journalisten i Nordlands Framtid kontaktet familien til oss pårørende med spørsmål om å få benytte bilde av forulykkede i avisen. Vi pårørende var mot bruk av bilde i avisen, og ba journalisten om å ikke sette inn noe bilde . Journalisten svarte at noen ønsket bilde i avisen og noen ønsket det ikke og sa dette skulle de respektere. Til tross for dette benyttet avisen bilde av avdøde... ". "Bør det ikke, evt. er det ikke et krav om at når to parter blir enige så holdes ord?"
Om underartikkelen, med påstandene om "ulovlig kjøring" og kjøring "uten dispensasjon", skriver klageren bl.a.: "Dette var noe som gikk svært hardt inn på oss etterlatte og har også vært en ekstra tung belastning for oss i denne vanskelige tiden. I tillegg mener jeg dette har satt avdøde i et svært uheldig og helt feilaktig lys ."
Klageren opplyser at det samme dag som oppslaget om ulykken sto på trykk ble tatt kontakt med NFs redaktør og journalisten som skrev den påklagede artikkelen.
"De ble gjort oppmerksomme på hva som var rett. Tirsdag den 23. januar hadde de nå en artikkel der de beklager artikkelen som sto lørdag den 20. januar. I samme artikkelen legger de så skylden på kildene sine. For oss er det helt uinteressant hvor de har sine opplysninger fra. Det vi ønsker er en fullstendig renvasking av avdøde. Han hadde tross alt fått tillatelse av Fauske kommune til å kjøre fra Sulitjelma, noe vi går ut fra kan bekreftes av rådmannen i Fauske kommune.
Det opplyses at avdøde også hadde byggetillatelse, "noe som også gir adgang til denne kjøringen. Dette utfra lov om motorisert ferdsel i utmark". Kopier av kjøredispensasjon og byggetillatelse er vedlagt klagen. TILSVARSRUNDEN:
Avisen bekrefter angående bildebruken at en av dens journalister var i kontakt med samboeren til klagerens søster, med forespørsel om å få låne et bilde av forulykkede. "Begrunnelse for vårt ønske om bilde ble gitt og vedkommende ga inntrykk av en positiv holdning til å hjelpe oss . Han skulle ta saken opp med dem som sto nærmere avdøde. Kort tid etter ble vår journalist oppringt av mannen til en annen søster av klageren med beskjed om at vi ikke kunne få bilde og at familien, inkludert avdødes kone, ikke ønsket bilde i avisen ".
Tilsvaret bekrefter også at journalisten, under den siste samtalen, "uttrykte... forståelse for at noen ikke ønsket bilde på trykk etter en ulykke, men at dette ble ulikt vurdert av pårørende. Det at vi skulle vurdere pårørendes ønske, kan muligens ha blitt oppfattet slik at ønsket ville bli innfridd fullt ut, men det ble ikke gitt noe løfte fra journalistens side om at bilde ikke skulle brukes ".
Avisen beklager det, dersom uklarheter skulle ha oppstått, "men omstendighetene tilsa ikke en lengre dialog om forholdet på dette tidspunkt. Uansett er det opp til redaksjonsledelsen å avgjøre en slik bildebruk ." Tilsvaret viser til at det er presse-tradisjon å trykke bilder av forulykkede " såfremt de nærmeste pårørende er underrettet ". Det opplyses at bilde derfor ble framskaffet fra annet hold, og brukt. Avisen tilbakeviser klagerens påstand om avtalebrudd.
Når det gjelder påstanden om ulovlig snøscooter-kjøring, mener avisen - så langt den har vært i stand til å undersøke forholdet - at både tittel og artikkel er korrekt. " Vi har ikke klart å finne dokumentasjon for tillatelse til slik kjøring som skjedde denne ulykkesdagen ". Og det heter i tilsvaret:
" Når vi etter ulykkesdekningen valgte å beklage måten vi tok opp dette forholdet på, skyldes det at vi i ettertid fant det noe 'upassende' å fokusere på akkurat denne siden av saken samme dag som vi hadde dekning av en ulykke med så dramatisk utfall. Vi valgte altså å beklage måten vi tok forholdet opp på, men ikke artikkelens innhold som er korrekt så langt vi kan undersøke saken. "
Nordlands Framtid opplyser at den har mottatt, og hatt på trykk, flere innlegg fra lesere i det berørte området, med angrep på avisen for den påklagede delen av ulykkesdekningen. "Vi vil tilføye at kjøring med snøscooter er ett av de mest diskuterte temaer i Sulitjelma og Fauske kommune, og det er en sak som vekker sterke følelser. Dette har vi, og våre lesere, fått merke hver gang vi har satt et kritisk søkelys på den kjøring som praktiseres, og den lovtolkningsavstand det er mellom enkeltbrukere og myndigheter".
Avisen kan ikke se at vedleggene fra klageren dokumenterer at avdøde hadde tillatelse til å kjøre snøscooter fra Sultjelma, "og det har heller ikke vært mulig for oss å få bekreftelse på dette fra
lokale myndigheter".(...) "Ifølge tillatelsens særvilkår gis det tillatelse til å starte kjøringen på Langvatnet ved Sulitjelma tettsted, på tider av sesongen som det må anses vanskelig med parkeringsplass ved Kjelvannskrysset. Slike forhold var ikke tilstede angjeldende dag... ". Avisen kan heller ikke se at dem framlagte byggetillatelsen ga adgang til kjøringen ulykkesdagen.
Og tilsvaret avsluttes slik: "Dersom vi hadde fått dokumentert at kjøringen den angjeldende dagen var lovlig, skulle vi selvsagt beriktiget dette og også beklaget en feilaktig framstilling. Men klagerens ønske på dette punkt lar seg dessverre ikke imøtekomme ut fra den dokumentasjon vi sitter med . Dermed kan vi ikke se å ha brutt god presseskikk, selv om vi i ettertid har kommet til at denne siden ved saken kunne vært håndtert på en noe annen og mer skånsom måte overfor de pårørende ".
Avisen har vedlagt kopi fra "Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag".
Klageren har som tilsvar oversendt kopier av brev til og fra Fauske kommune. I sitt brev til kommunen spør klageren om mannens kjøring ulykkesdagen, ut fra kjøretillatelsens særvilkår, var en ulovlig handling.
I svarbrev fra kommunens miljøvernleder heter det bl.a.: "Særvilkåret er det opp til den som er gitt dispensasjonen å vurdere med hensyn på om vilkåret er oppfylt. Hvorvidt kjøringen var en ulovlig handling eller ikke vil bero på en konkret vurdering ut fra forholdene. Denne vurdering og ansvar påhviler det dispensasjon-innehaveren å foreta . Vi beklager sterkt den situasjonen som oppsto".
Avisen fastholder at "vår artikkel er riktig i sitt innhold", og sier i sine siste kommentarer bl.a.: "Vi registrerer - og har forståelse for i en slik tragisk sak - at kommunens miljøvernleder ikke svarer på klagerens spørsmål om kjøringen var å anse som en ulovlig handling". (...) "Så langt vi har kunnet undersøke var det ikke parkeringsproblemer angjeldende dag, og slike problemer er heller ikke påvist av klageren. Kjøringen skjedde på en vanlig hverdag utenfor 'utfarts-sesong'. Av dette følger at kjøringen var i strid med gjeldende tillatelse ". PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder Nordlands Framtids reportasje etter en dødsulykke med snøscooter, og den forulykkedes enke påklager to forhold: At avisen brøt avtale da den bragte portrettbilde av avdøde mot pårørendes ønske og at det ble framsatt uriktig påstand om at snøscooter-føreren hadde kjørt ulovlig. Klageren viser til at mannen hadde skriftlig dispensasjon fra kommunen, noe hun mener avisen skulle ha bragt på det rene. Klageren er heller ikke fornøyd med de presiseringer og den beklagelse avisen publiserte tre dager senere.
Nordlands Framtid hevder å ha beklaget det som kan beklages, idet avisen mener særvilkårene i forulykkedes kjøre-dispensasjon kan gjøres til gjenstand for fortolkning. Slik avisen ser det var ikke vilkårene for lovlig snøscooter-kjøring tilstede den dagen ulykken skjedde. Det Nordlands Framtid i ettertid beklager, slik det også ble gjort på trykk, er måten man tok opp forholdet på. Avisen tilbakeviser for øvrig at det ble inngått avtale om ikke å bringe bilde av avdøde.
Pressens Faglige Utvalg finner at påstand står mot påstand når det gjelder samtale om bruk eller ikke bruk av forulykkedes portrettbilde. Utvalget kan uansett ikke se at bildebruken i dette tilfelle bryter med de presseetiske normer.
Når det gjelder avisens påstand om ulovlig kjøring, mener utvalget at denne kunne vært framsatt på en mer skånsom måte, hvilket avisen selv har medgitt. Utvalget ser det likevel slik at opplysninger omkring lovligheten av kjøringen var en berettiget del av ulykkesreportasjen, sett på bakgrunn av det kontroversielle ved bruk av snøscooter i området.
Nordlands Framtid har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 23. april 1996
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning


http://www.pfu.no/case.php?id=520

PS 3.

Sånn som jeg mistenker at det er med sånne 'mafian'-plott da.

Det er, at hvis den som blir drept, gjør noe dumt eller galt, så gidder ingen å høyne stemmen, for at dødsfallet skal bli etterforsket.

Jeg kommer på tre dødsfall, som jeg mistenker kan være noe 'mafian', og jeg kan forklare hva jeg mener.

1. Han som falt gjennom isen, i PS-et ovenfor. (Jeg synes avisen agerte så rart, så jeg synes det er grunn til mistanke).

Hvis det står i avisa, at han ikke hadde lov å kjøre over isen, så kommer alle til å si at han var bare dum, det var hans egen feil, og ingen skylder på det selskapet som hadde jobb å sikre isen.

2. De tre ungdommene som døde på Bygdøy, i en bilulykke ifjor. (Jeg syntes en amerikansk dame, Mary-Jo Jones, eller noe, på Facebook, viste om denne ulykken litt tidlig, etter at hun med maske-avatar hadde diskuter Martine-saken med meg i flere uker vel).

Han karen som kjørte drakk, så ingen mistenker at noe var galt, selv om han var en rallysjåfør, eller noe.

(Kan noen ha tuklet med eg. styringen, lurer jeg på).

3. Her trengs vel ikke så mange kommentarer, men han Jurg Heider, eller hva han heter.

Han høyre-ekstreme politikeren i Østerrike.

Som dro på homobar og døde i ulykke etterpå.

Ingen støtte å få, om å undersøke om det var en manipulert ulykke, ettersom han hadde vært på homobar, enda han var gift og kjent politiker osv.

Sånn her mistenker jeg at 'mafian' opererer.

Hvis man får et ærestap, så kan man bruke det, i et manipulert dødsfall, og ingen vil bry seg.

Så er man kvitt sin meningsmotstander, eller hva vedkommende er.

Jeg får oppsummere hva jeg mener.


Sak 1: Snøscooter går gjennom isen.

Ærestap: Vedkommende hadde ikke lov å kjøre over isen. (Mulig ikke sant).

Mistenkelig: Avisen oppførte seg mistenkelig synes jeg, og ville liksom ramme vedkommende.


Sak 2: Bilulykke på Bygdøy.

Ærestap: Sjåføren kjører i fylla, to jenter dør også.

Mistenkelig: Jeg syntes hun der Mary-Jo Jones på Facebook, norsk-amerikanerinne, med maske-avatar på facebook hvor profilen nå er fjernet, oppførte seg mistenkelig.

Plott for å hindre mer oppmerksomhet om Martine-saken?


Sak 3: Bilulykke, Jurg Heider.

Ærestap: Kjent, gift, (kontroversiell) politiker går på homobar, kjører i fylla.

Mistenkelig: Det er vel ikke usannsynlig at New World Order, for eksempel ville fjerne denne personen, siden han gikk med sånn østerrisk nasjonaldrakt osv., hvis jeg husker riktig, så han var vel ikke akkurat for globalisering og en ny verdensordning osv.

Så sånn var det.

No comments:

Blog Archive

About Me

My photo

Har overhørt på jobb, (Rimi Bjørndal), at jeg er forfulgt av 'mafian' i Oslo, i 2003, og har vært asylsøker til England.