Monday, 4 May 2009

E-post fra Barnevernet, angående en e-post jeg sendte dem for noen uker siden, angående noen som la meg til på Facebook mm., som jeg ikke kjenteGoogle Mail - 09/53169-bekymringsmelding

Google Mail

Erik Ribsskog

<eribsskog@gmail.com>
09/53169-bekymringsmelding
Bethina Jørgensen

<bethina.jorgensen@bufdir.no>Mon, May 4, 2009 at 1:10 PM

To:

eribsskog@gmail.com

Cc:

Postmottak BUFDIR <postmottak.bufdir@bufetat.no>Hei,

Viser til din henvendelse pr. e-post av 8. april vedrørende

bekymring for et barn.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er barnevern på

statlig nivå. Bufetats oppgaver er blant annet å etablere og drive

barneverninstitusjoner samt bistå det kommunale barnevernet med plassering utenfor hjemmet. Barne-,

ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er det øverste organ i Bufetat.

Når noen, av ulike årsaker, er bekymret for et barn kan det meldes fra om

bekymringen til det lokale barnevernet i den kommune der barnet oppholder seg.

Barneverntjenesten er pliktig til å ta imot bekymringsmeldingen og vurdere om

det foreligger forhold som gir grunnlag for å undersøke situasjonen nærmere i

medhold av lov om barneverntjenester. Barnevernets hovedoppgave er å gi barn,

unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner.

Du kan også ringe til den kommunale barneverntjenesten der

barnet oppholder seg og diskutere bekymringen din med en saksbehandler.

Med vennlig hilsenBethina JørgensenRådgiver

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetAvdeling barnevern,Seksjon for tiltaksutviklingPB 8113 Dep


0032 OSLO

www.bufdir.no
No comments:

Blog Archive

About Me

My photo

Har overhørt på jobb, (Rimi Bjørndal), at jeg er forfulgt av 'mafian' i Oslo, i 2003, og har vært asylsøker til England.